სხვა სამართლებრივი საკითხები

სამართალი არის რთული მეცნიერება, სადაც ერთიანი და უნივერსალური სტანდარტები არ გამოიყენება. ნორმების აბსოლუტური უმრავლესობა შეფასებითია და სამართლებრივი მიდგომები არასოდეს არის ცალსახა.
კონკრეტული სამართლებრივი ურთიერთობის შესაფასებლად, მნიშვნელოვანია, გარდა იმისა, რომ ვიცოდეთ რა სამართლებრივ ურთიერთობასთან გვაქვს საქმე, ასევე აუცილებელია ვიცოდეთ, კონკრეტული ქმედების დროს, რა შინაარსით არსებობდა შესაბამისი ნორმა.
ასევე გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება ხანდაზმულობის ვადას, კანონის დოქტრინალურ, ტელეოლოგიურ და ისტორიულ განმარტებას, საპროცესო სამართლის საფუძვლიან ცოდნას და დაცვას და სხვა ფაქტორებს.
თქვენ გაქვთ უფლებები მაშინაც კი, როდესაც კანონი გაკისრებთ პასუხისმგებლობას და პირიქით - თქვენ გაქვთ პასუხისმგებლობა, რომელიც თან ახლავს თქვენთვის მონიჭებულ უფლებამოსილებას.

legal-help